Slitageavgifter

Regler tung trafik från 2019-07-01

1. Bakgrund

Inför förvaltningsåret 2019 gjordes en översyn av reglerna för vägarnas användning nu och i framtiden. Vägbanan är nyligen förstärkt och har fått ökad förmåga att bära tunga transporter. Årsstämman 2019 beslutade nya former av slitageavgifter att gälla från 2019-07-01. Slitageavgiften är en kostnadsersättning till föreningen från enskilda fastighetsägare.


De två åren 2019 och 2020 är att ses som försök. Den enskildes ansvarstagande och efterlevnad av reglerna är helt avgörande för resultatet.

2. Regler för slitageavgifter för byggtrafik

Slitageavgiften är en kostnadsersättning till föreningen.


2.1 En fastighetsägare skall erlägga en slitageavgift innan vägtransporter påbörjas för en bygglovspliktig byggnation på fastigheten om mer än 30 m2. . Avgiften är en kostnadersättning som är avsedd att täcka föreningens ökade utgifter för vägunderhåll på grund av trafiken för byggnationen.

2.2 Undantag. Styrelsen kan bevilja undantag från skyldighet att erlägga slitageavgift för byggprojekt som ej, eller endast en enstaka gång kommer att orsaka tung trafik. (t.ex. då leverans helt sker sjövägen.)


2.3 Placering av avgiften.
Föreningen skall placera avgifterna i fonden för underhåll och förnyelse.

3. Tidsperiod för slitageavgiftens giltighet.

3.1 Slitageavgiften är en engångsavgift och gäller för en tidsperiod, som beslutas i samråd mellan fastighetsägaren och föreningens styrelse, efter bygglovsgodkännande och innan byggnationsstart. Om inte annat överenskommits gäller samma tidsperiod som för bygglovet (normalt 5 år).

3.2 Om ett nytt enskilt projekt med nya transporter enligt p 2.1 startas upp inom överenskommen tidsperiod för tidigare projekt eller därefter, medför det att en ny överenskommelse mellan fastighetsägare och föreningens styrelse skall ske. En ny avgift tillkommer då normalt.

4. Anmälningsplikt

Anmälan av tung trafik som kommer att ske i projekt enligt p 2.1 ska göras av fastighetsägare till styrelsen före byggstart. Att annan trafik följer föreningens regler ansvarar fastighetsägare själv för till fullo.

5. Begränsningar av tung trafik

5.1 Under perioden 1 mars – 15 april (tjällossning) skall ingen trafik med Tunga Transporter genomföras.

5.2 Styrelsen kan även vid kraftiga ovädersperioder under året behöva stänga av vägen för tung trafik med Trafikverkets medgivande. Dessa tillfällen, tjällossning och oväder, markeras på vår och Trafikverkets hemsida, vid infarter samt på våra anslagstavlor.

5.3 Transporter med trailer eller lastbil med släpvagn är inte tillåtna.

6. Belopp och betalning av slitageavgift


6.1 Slitageavgiften är 25 000kr. Avgiften skall erläggas till föreningens konto innan byggstart.

6.2 Om ett projekt inledningsvis bedöms omfatta enstaka transport enligt p 2.2 och det därefter konstateras att detta undantag inte kan tillämpas ska slitageavgift betalas i samband med att detta konstateras.

6.3 Om en åtgärd som normalt medför skyldighet att betala slitageavgift inte anmäls till styrelsen, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen på beloppet från den tidpunkt då anmälan skulle ha skett till dess att betalning av slitageavgift sker. Styrelsen kan besluta att inte ta ut dröjsmålsränta om styrelsen bedömer att den bristande anmälan varit ursäktlig.

7. Ersättning för faktisk skada

Enskild fastighetsägare är skyldig att återställa vägen då synliga skador har uppstått i samband med trafiken oavsett mängd eller storlek. Vägen anses återställd då styrelsen har kunnat godkänna lagningen.